u高新技术企业

u通信工程施工总承包壹级

u信息通信网络系统集成企业服务能力甲级

u通信网络代维基站专业甲级

u通信网络代维线路专业甲级

u电子与智能化工程专业承包贰级

u涉密信息系统集成乙级

u安防工程企业设计施工维护能力二级

u电力工程施工总承包叁级

u钢结构工程施工总承包叁级

u建筑工程施工总承包叁级

u软件能力成熟度模型集成叁级


uISO9001    质量管理体系

uISO14001  环境管理体系

uISO45001  职业健康安全管理体系

uISO20000  信息技术服务管理体系

uISO27001  信息安全管理体系

资质证书